Chi tiết thủ tục hải quan xuất - nhập khẩu hàng hóa vào khu công nghiệp chế xuất

Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hoá vào khu công nghiệp chế xuất có gì khác biệt so với xuất nhập khẩu hàng hoá thông thường? Hãy cùng Peace Logistics tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

1. Bước 1

1.1. Đối với hàng hóa gia công, sản xuất hàng xuất khẩu

Đối với hàng hóa gia công, sản xuất hàng xuất khẩu làm thủ tục hải quan theo.mục đích sản xuất quy định tại Điều này và quản lý theo phương thức nhập-xuất-tồn như sau:

  • DNCX phải thông báo danh mục nguyên liệu trước khi nhập khẩu nguyên liệu, thông báo danh mục hàng hóa xuất khẩu trước khi xuất khẩu sản phẩm theo quy định tại. Khoản 3 Điều 24 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 (Thông tư 22) trên Hệ thống;
  • DNCX phải kê khai mã nguyên liệu, mã sản phẩm khi khai báo trên tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, tờ khai xuất khẩu sản phẩm.
  • Trong một kỳ báo cáo, DNCX phải thông báo định mức sử dụng nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả tỷ lệ hao hụt) với cơ quan Hải quan chậm nhất vào thời điểm nộp báo cáo nhập – xuất – tồn;
  • Trước khi thực hiện báo cáo theo phương thức nhập-xuất-tồn quy định tại Khoản 6 Điều 24. Thông tư 22, DNCX tự kê khai nguyên liệu tồn cuối kỳ của hồ sơ thanh khoản gia công, sản xuất hàng xuất khẩu và nộp Bảng tổng hợp hàng hóa sản xuất nhập - xuất - tồn.
  • DNCX khai thông tin báo cáo nhập – xuất – tồn một quý một lần và chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu quý sau tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX. Đối với doanh nghiệp ưu tiên đã được Tổng cục Hải quan công nhận thì được lựa chọn khai thông tin báo cáo nhập – xuất – tồn theo năm dương lịch, vào cuối quý I của năm sau hoặc theo quý.

1.2. Đối với hàng đầu tư nhập khẩu để xây dựng, chế tạo và lắp đặt thiết bị tạo tài sản cố định

Đối với hàng đầu tư nhập khẩu để xây dựng, chế tạo và lắp đặt thiết bị.tạo tài sản cố định cho nhà máy sản xuất của DNCX: DNCX phải đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu như đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Thông tư 22 (trừ việc xuất trình, nộp các chứng từ thuộc hồ sơ đăng ký Danh mục miễn thuế); DNCX hoặc nhà thầu (đối với trường hợp nhà thầu thực hiện nhập khẩu) thực hiện báo cáo quyết toán công trình theo quy định tại điểm a Khoản 5 và Khoản 8 Điều 24 Thông tư 22;

Khu công nghiệp chế xuất

1.3. Đối với hàng đầu tư tạo tài sản cố định, hàng tiêu dùng

Đối với hàng đầu tư tạo tài sản cố định, hàng tiêu dùng: DNCX không phải đăng ký danh mục, đặt mã quản lý và không phải thực hiện phương thức báo cáo nhập-xuất-tồn định kỳ. DNCX tự khai, tự chịu trách nhiệm, khai báo nhập khẩu đúng loại hình và.sử dụng đúng mục đích khai báo. Riêng đối với DNCX nằm ngoài khu chế xuất thì hàng quý DNCX thực hiện chế độ báo cáo tổng lượng hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu và mua nội địa trong quý theo quy định tại điểm b Khoản 6 Điều này;

1.4. Đối với hàng hóa khác

Đối với hàng hóa khác DNCX thực hiện quản lý theo quy định của từng mục đích tương ứng.

  • DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan.đối với.loại hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay) mua từ nội địa để phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và.sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp;
  • Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ một DNCX không phải làm thủ tục hải quan.

2. Bước 2: Thủ tục khu chế xuất

Thông báo, sửa đổi, bổ sung Bảng danh mục hàng hóa nhập khẩu vào doanh nghiệp chế xuất và Bảng danh mục hàng hoá xuất khẩu ra khỏi doanh nghiệp chế xuất theo mục đích sản xuất

3. Bước 3: Thủ tục khu chế xuất

Thông báo, sửa đổi, bổ sung định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo mục đích sản xuất

4. Bước 4: Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu

4.1. Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài

a1) Đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng, chế tạo và lắp đặt thiết bị cho nhà máy sản xuất của DNCX:

a1.1) Trước khi nhập khẩu, DNCX phải đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu như đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Thông tư 22 (trừ việc xuất trình, nộp các chứng từ thuộc hồ sơ đăng ký Danh mục miễn thuế và việc tuân thủ quy định tại Điều 101 Thông tư 128/2013/TT-BTC);

a1.2) Thủ tục hải quan:

Trường hợp trực tiếp nhập khẩu hàng hóa: DNCX làm thủ tục theo quy định đối với hàng hoá nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa, trừ việc kê khai tính thuế và khai các thông tin liên quan của danh mục hàng hóa miễn thuế trên Hệ thống.

Trường hợp nhà thầu trực tiếp nhập khẩu hàng hóa cho DNCX: căn cứ danh mục hàng hóa nhập khẩu do DNCX đăng ký, nhà thầu làm thủ tục theo quy định đối với hàng hoá nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa, trừ việc kê khai tính thuế và.khai các thông tin liên quan của danh mục hàng hóa miễn thuế trên Hệ thống.

a2) Đối với hàng hóa nhập khẩu khác: DNCX làm thủ tục theo quy định đối với hàng hoá nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa, trừ việc kê khai tính thuế.

4.2. Đối với hàng hoá của DNCX xuất khẩu ra nước ngoài

DNCX làm thủ tục theo quy định đối với hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa, trừ việc kê khai tính thuế;

4.3. Hàng hoá của DNCX bán vào nội địathủ tục khu chế xuất

c1) Đối với sản phẩm do DNCX sản xuất, bán vào thị trường nội địa: DNCX và doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan như thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 27 Thông tư 22 (trừ quy định về điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ);

c2) Đối với phế liệu, phế phẩm (bao gồm cả phế liệu còn giá trị sử dụng thu hồi được sau khi tiêu huỷ máy móc, thiết bị hoặc phế liệu còn giá trị sử dụng thu hồi được sau khi xử lý chất thải trong DNCX) được phép bán vào thị trường nội địa, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục theo quy định đối với hàng hoá nhập khẩu thương mại.

4.4. Đối với hàng hoá do doanh nghiệp nội địa bán cho DNCX

Doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan như thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại.Điều 27 Thông tư 22 (trừ quy định về điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ);

4.5. Hàng hoá gia công

đ1) Đối với hàng hoá do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài;

đ2) Đối với hàng hoá do DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài.

4.6. Đối với hàng hóa mua, bán giữa các DNCX với nhau

e1) Hàng hoá mua, bán giữa các DNCX không cùng một khu chế xuất thì thực hiện theo hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 27 Thông tư 22 (trừ quy định về điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ);

e2) Hàng hoá mua, bán giữa các DNCX trong cùng một khu chế xuất thì không phải làm thủ tục hải quan;

e3) Đối với hàng hóa luân chuyển giữa các DNCX không cùng một khu chế xuất nhưng các DNCX này thuộc một tập đoàn hay một hệ thống công ty thì được lựa chọn không phải làm thủ tục hải quan hoặc làm thủ tục hải quan theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 27 Thông tư 22 (trừ quy định về điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ).

4.7.Đối với hàng hoá của DNCX đưa vào nội địa để sửa chữa

DNCX có văn bản thông báo: tên hàng, số lượng, lý do, thời gian sửa chữa, không phải đăng ký tờ khai hải quan. Cơ quan Hải quan có trách nhiệm theo dõi, xác nhận khi hàng đưa trở lại DNCX. Quá thời hạn đăng ký sửa chữa mà không đưa hàng trở lại thì xử lý theo hướng dẫn đối với hàng chuyển đổi mục đích sử dụng;

4.8. Việc tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm

Thực hiện theo quy định của pháp luật và có sự giám sát của cơ quan Hải quan, trừ trường hợp sơ hủy phế liệu, phế phẩm tại DNCX trước khi chính thức tiêu hủy.

5. Bước 5: Báo cáo nhập – xuất – tồn nguyên liệu, vật tư của DNCXthủ tục khu chế xuất

5.1. DNCX khai thông tin nhập – xuất – tồn tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX qua Hệ thống

Nội dung thông tin thanh khoản nhập – xuất – tồn gồm:

a1) Thông tin đề nghị thanh khoản của DNCX;

a2) Thông tin Bảng kê hàng hóa đã xuất ra khỏi DNCX mà không phải mở tờ khai xuất khẩu, bao gồm: Hàng hoá mua, bán giữa các DNCX trong cùng một khu chế xuất; hàng tiêu huỷ; hàng biếu tặng; hàng hóa đang thực hiện hợp đồng gia công với nội địa; hàng hóa đưa vào nội địa để sửa chữa nhưng chưa trả về DNCX (theo mẫu số 24, Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 22);

a3) Thông tin Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên liệu, vật tư của DNCX.

5.2. Đối với hàng hóa nhập khẩu theo mục đích tiêu dùng hoặc mua từ nội địa để phục vụ cho hoạt động của nhà xưởng, sản xuất

Đối với hàng hóa nhập khẩu theo mục đích tiêu dùng hoặc mua từ nội địa để phục vụ cho hoạt động của nhà xưởng, sản xuất nhưng không xây dựng được định mức sử dụng theo đơn vị sản phẩm (ví dụ: vải, giấy để lau máy móc, thiết bị; xăng dầu để chạy máy phát điện; dầu làm sạch khuôn; bút đánh dấu sản phẩm bị lỗi…) hoặc để phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng cũng như sinh hoạt của cán bộ, công nhân của DNCX nằm ngoài khu chế xuất thì DNCX thực hiện như sau:

b1) Khai Báo cáo tổng hợp số lượng hàng hóa tiêu dùng được nhập khẩu và mua từ nội địa của DNCX theo Mẫu số 08/HSBC-CX/2014 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 22;

b2) Tự chịu trách nhiệm về việc khai và sử dụng hàng hóa đúng mục đích thủ tục khu chế xuất

6. Bước 6: Thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố địnhthủ tục khu chế xuất

  • Doanh nghiệp hoặc ban thanh lý có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, tên gọi, ký mã hiệu, lượng hàng cần thanh lý, thuộc tờ khai nhập khẩu số, ngày tháng năm gửi Chi cục Hải quan quản lý DNCX;
  • Trường hợp thanh lý theo hình thức xuất khẩu thì DNCX mở tờ khai xuất khẩu; trường hợp thanh lý nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng thì doanh nghiệp nội địa mua hàng mở tờ khai theo loại hình tương ứng, thu thuế theo quy định;
  • Trường hợp tiêu huỷ, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý môi trường, có sự giám sát của cơ quan Hải quan. Nếu sau khi tiêu huỷ còn giá trị thương mại bán vào thị trường nội địa, doanh nghiệp nội địa mở tờ khai nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa, kê khai tính thuế theo quy định thủ tục khu chế xuất.

7. Bước 7: Báo cáo quyết toán đối với hàng hoá nhập khẩu

Việc báo cáo quyết toán đối với hàng hoá nhập khẩu giúp xây dựng công trình với cơ quan Hải quan khi kết thúc xây dựng công trình thủ tục khu chế xuất

* Riêng thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thực hiện như sau:

– Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã nhập khẩu của DNCX thực hiện quyền nhập khẩu:

+ Khi bán cho doanh nghiệp nội địa: DNCX và doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan;

+ Khi bán cho DNCX khác thì thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm e Bước 4;

– Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX thực hiện quyền xuất khẩu:

+ Hàng hóa mua từ nội địa để xuất khẩu: Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d Bước 4;

c2) Hàng hóa mua từ DNCX khác để xuất khẩu: Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm e Bước 4;

c3) Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài: Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b Bước 4, DNCX thực hiện kê khai tính thuế xuất khẩu (nếu có).

Trên đây là quy trình, thủ tục hải quan chi tiết khi xuất nhập khẩu hàng hoá vào khu công nghiệp chế xuất. 

Nếu bạn còn gặp khó khăn khi xuất/ nhập khẩu và có nhu cầu tìm hiểu chi tiết vui lòng liên hệ với PEACE hoặc liên hệ số điện thoại: 0911.529.168 ( Ms.Lisa)

Hoặc truy cập website để update thêm thông tin: https://dichvulogistics.com.vn/

 

Skype: lisa@peacelogistics.asia

Viết bình luận
icon icon icon